Ambitie Wijkraad Sparrenburg 2016

We hebben als Wijkraad de ambitie om de leefbaarheid van de wijk Sparrenburg te behouden en verder te vergroten. Dit kan door bestaande en lopende onderwerpen/projecten verder uit te werken. Ook kunnen er nieuwe worden benoemd en worden opgestart als daar vraag naar is.

 

De wijkraad Sparrenburg heeft de volgende lopende onderwerpen/projecten vastgesteld voor 2016

 • Website, Nieuwsbrief en WijkApp verder ontwikkelen inclusief een mogelijkheid van “gevraagd & aangeboden” binnen sparrenburg;
 • Aantal verspreidde Nieuwsbrieven met 50 adressen uitbreiden;
 • Bezetting van Buurtambassadeurs  100% over alle straten in Sparrenburg;
 • Nadere uitwerking geven aan toekomstig eindbeeld Bomen en Groen Sparrenburg;
 • Verder ontwikkelen van Paardenweitje Oude Baan met de onderhoudscommissie Sparrenburg;
 • Vreugdevuur Sparrenburg als  vaste traditie handhaven, met ruimte voor nieuwe ideeën;
 • Onder de aandacht houden en brengen van illegaal bezit van de openbare ruimte .

De Wijkraad Sparrenburg heeft de volgende nieuwe onderwerpen/projecten vastgesteld voor 2016.

 • Aanzet tot samenwerkingsvorm in de wijk Sparrenburg tussen zorginstellingen, scholen en verenigingen;
 • Opzetten van  werkgroep Sparrenbos i.v.m. de verdere ontwikkelingen rond Bos Duinse Hoeven;
 • Ondersteuning verlenen aan de Buurtambassadeurs samen met de gemeente s’Hertogenbosch en het Wijkplein;
 • Ondersteunen bij het Inventariseren van ideeën uit de buurt door de  Buurtambassadeurs;
 • Opzetten van een werkgroep Sparrenburg 40 jaar! Voor het vieren hiervan in 2017;
 • Organiseren van bewonersbijeenkomsten en verstrekken van informatie over onderwerpen zoals;
  *Alternatieve busregeling Sparrenburg
  *Knelpunten 30km zones Sparrenburg
  *Geluidoverlast A59-A2 in Sparrenburg
  *Nieuwe subsidieregeling bewonersinitiatieven vanaf 1 januari 2017
  *Stand van zaken vitalisering van buurten Sparrenburg
  Aangevuld met onderwerpen/projecten die door bewoners van Sparrenburg worden aangedragen.

Namens Stichting Wijkraad Sparrenburg.
Aad van der Steen.  
Voorzitter.