Commissie Groen

De Commissie Groen staat in direct contact met de gemeente aangaande het Openbaar Groen in de wijk Sparrenburg.

Vitaliseren en Onderhoud Openbaar Groen

Populierenbosje

Na een concept voorstel van de Gemeente en een overleg met directe betrokkene is de gemeente in het voorjaar 2014 begonnen  met het kappen van o.a. de oude en zieke populieren bomen en het verwijderen van het ondergroen waarna de herplant van nieuwe bomen, bodembegroeiing en struiken heeft plaatsgevonden. De eerste aanblik was wel even wennen omdat het er erg kaal uit zag, maar nu, na ruim een half jaar verder ziet het er weer fraai uit en kunnen we blij zijn met de hernieuwde vitale groene bosje .

Groencommissie Sparrenburg.


Groenplan Sparrenburg

De groencommissie van wijkraad Sparrenburg is recentelijk met bomendeskundige Jan Winter van de Gemeente rond gelopen in de wijk en hebben gekeken naar de bomen, bomenlanen, en houtwal structuur die allen zo typerend en beeldbepalend zijn voor de groene woonwijk Sparrenburg .

Het voornemen van de groencommissie Sparrenburg is , dat we samen met Jan Winter in de tweede helft  november 2014 een Openbare Bewoners bijeenkomst willen gaan organiseren, om de toekomstvisie op de bomen en houtwallen in Sparrenburg  aan alle bewoners voor te leggen en het samen te bespreken en het de aanzet kan zijn voor een nadere uitwerking die leidend kan zijn tot het  “Groenplan Sparrenburg” voor en komende periode  van 15 jaar(e.v.)

In een eerdere gemeentelijke studie in 2003 betreffende Bomen en Groen van onze wijk is verwezen naar het bestemmingsplan en groenvisie  Sparrenburg  en is het volgende van belang.

“de oorspronkelijk brede houtwallen in het voormalig landbouwgebied en de bosstructuur in het zuiden van Sparrenburg, zijn nadrukkelijk in het ontwerp van de woonwijk overeind gebleven. Deze krachtige lijnvormige groenstructuren waaraan meestal een langzaamverkeerroute gekoppeld is vervullen daarom een zeer belangrijke rol als herkenbare ruimtelijke dragers van Sparrenburg”

“gezien de relatief hoge woningdichtheid hebben de groenstructuren ook een essentiële waarde in de verluchting van het woongebied”

Voor verbetering en of versterking van de huidige bomen en groenstructuren in de wijk Sparrenburg is een noodzakelijk hernieuwde toekomstvisie van groot belang, met rekening houdende van de historische, ecologische en beeldbepalende karakter en waarde.

Groencommissie Sparrenburg

Foto’s